Generalforsamling

Referat fra Støtteforeningens generalforsamling onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00 i Sundkirken,
Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.

Program

Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Hjørdis indledte med mindeord om tidligere formand for Støtteforeningen Johannes Andersen, der døde i juni 2017. I 2002 blev støtteforeningen oprettet med Johannes Andersen som formand, og den 20 januar 2008 klippede Johannes Andersen snoren ved indvielsen af Svanevig Hospice.

Fællessang ”Den blå anemone”

Generalforsamling med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Kristensen og Inger Vibeke Svanekier blev valgt
Jørgen Kristensen gjorde rede for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Valg af stemmetællere
Arne Jacobsen og Michael Bülow blev valgt

3. Bestyrelsens beretning for 2017 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
Hjørdis Høegh-Andersen aflagde beretning.
Beretningen blev taget til efterretning, og kan læses nederst på siden

4. Aflæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Arne Kørup
Regnskabet blev godkendt

Fremlæggelse af budget for 2018 ved kasserer Arne Kørup
Budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2019
Uændret

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg var
Arno Larsen, villig til genvalg. Arno Larsen blev genvalgt
Ruth Bierre, villig til genvalg. Ruth Bierre blev genvalgt
Jytte Møller, er flyttet til Roskilde 1.10.17, og er ikke villig til genvalg
Dorte Vistisen, Maribo blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
på valg var

Lis Høegh-Andersen, villig til genvalg. Lis Høegh-Andersen blev genvalgt

Sven Kofoed Møller, villig til genvalg. Sven Kofoed Møller blev genvalgt

9. Valg af revisor
Jesper Løw, ønsker ikke genvalg
Lars Bo Petersen blev valgt som revisor

10. Valg af revisorsuppleant
Lene Dornhoff, villig til genvalg. Lene Dornhoff blev genvalgt

11. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 14. april 2018 på Hotel ”Trinity”, Fredericia
Interesserede kan efterfølgende henvende sig til Hjørdis

12. Eventuelt
Intet under dette punkt

Efter generalforsamlingen

fortalte hospicechef Birgitte Bülow og frivillig­koordinator Mette Friis Engel om deres studietur til England i efteråret 2017, hvor de bl.a. besøgte Sct. Christoffer Hospice i London og St. Leonard’s Hospice i York. Den spændende beretning blev ledsaget af foto.

Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen, der takkede Jørgen Kristensen for at lede mødet samt deltagerne for interessen og fremmødet.

Beretning

onsdag den 14. marts 2018 jævnfør punkt. 3 i generalforsamlingens referat ovenfor
v/Hjørdis Høegh-Andersen, formand

Beretning – onsdag den 14. marts 2018

Hvor utroligt som tiden løber nu om dage, tænk, nu har vi allerede passeret årsskiftet og er langt henne i 1. kvartal parat til at afholde Støtteforeningens generalforsamling for 2018

Hvor nogle af højdepunkterne har været:

Etablering af en ambassadørgruppe

Velkomst til frivilligkoordinator Mette Engel Friis

”Åbent hus” på Corselitze

Forpremiere på ”Lykke og fremgang”

Fejring af Hospicedagen i oktober med forfatter Mads Christoffersen – ”Når kærligheden bliver hjemløs”

Sponsorering, frivillige bidrag og julemarkeder

Samarbejdet mellem Svanevig Hospice og Støtteforeningen.

Ambassadører

Ambassadørgruppen som vi omtalte på sidste års generalforsamling med repræsentation både nord og syd for ”Strømmen” er kommet meget flot fra start, med forskellige aktiviteter i og omkring Næstved og Vor­ding­borg. Hver især har de et netværk, som er gavnligt for hele vores arbejde som Støtteforening med at udbrede kendskabet til Svanevig Hospice. Sammen har vi fået en større berøringsflade, som selvfølgelig kan række meget længere ud geografisk end i dag, det mål vil vi så forfølge i de kommende år.

Vi skal nemlig heller ikke glemme, at selv om vi har en stor medlemskreds, mange personer, foreninger, fonde, der gerne vil give et bidrag, skal vi hele tiden være parate til at opdyrke nye områder, gøre os syn­lige, fortælle og forklare, hvad vores formål er.

Velkommen Mette Engell Friistil Svanevig Hospice som frivillighedskoordinator

På sidste års generalforsamling blev du blot lige nævnt, fordi du først blev ansat den 1. april 2017.

I vores Nyhedsbrev maj ’17 har du i en præsentation af dig selv, en omtale af Svanevig Hospice 4 værdier, som du vil bruge som pejlemærker for arbejdet for og med de frivillige.

Du skriver også: ”Jeg møder en flok mennesker, der er dedikerede, åbne, givende og kreative. Som kommer med hver deres historie og levet et liv og er parate til at dele ud af sig selv og deres overskud til mig og – vigtigt selvsagt – patienterne.

Du og Birgitte var i London sidste forår, hvor I besøgte Sct. Christoffers Hospice, I har et indlæg efter gene­ralforsamlingen, det glæder vi os til at høre om.

Vi er også spændt på at høre resultatet af jeres kommende studietur til London her i foråret, hvor du, et par frivillige og en medarbejder skal deltage.

Et stort forsinket, hjerteligt velkommen til Svanevig Hospice som frivilligkoordinator, tak for samarbejdet i det forgangne år.

”Frivillige på Svanevig Hospice”

Støtteforeningen sætter stor pris på det frivillige arbejde, der udføres på Svanevig Hospice. Altid er I nær­vær­ende og altid har I gang i nye projekter til gavn og glæde for hele huset. I skal bare vide, at vi får meget ros for jeres indsats på Svanevig Hospice, når vi møder pårørende i hverdagen.

Sponsorering og frivillige bidrag

Igen i 2017 oplevede vi i Støtteforeningen en stor generøsitet med hensyn til gaver og donationer, et sam­let beløb på ca. 187.000 kr.

Tusind tak til jer, privatpersoner, foreninger/klubber og fonde.

Arrangementer 2017

Maj – Folkefestenpå Corselitze den 14. maj i anledningen af fejringen af 225-året for det Classenske Fidei­commis” blev et stort tilløbsstykke.

Fra en skyfri himmel strålede solen om kap med den smukke beplantning i og omkring Corselitze. Fest­klædte borgere i deres smukke dragter, fra slutningen af det syttende århundrede og hestetrukne vogne gav nogle flotte scener. Overalt var der stor aktivitet, og mange frivillige hjalp til både inde og ude.

Støtteforeningen havde fået muligheden for at få entréindtægten ved besigtigelse af hovedbygningen, hvis vi kunne stille med et hold frivillige.

Der var trængsel ved indgangen, og vi fik et meget flot beløb med hjem – nemlig godt 34.000 kr. Tusind tak til alle jer frivillige som hjalp os.

September: ”Lykke og Fremgang”

Endnu en gang var vi heldige at få hele entreindtægten til en forpremiere, denne gang til ”Lykke og frem­gang” med undertitlen ”Kriser & Kærlighed”, som blev opført på ”Sukkerfabrikken” i Sakskøbing.

Det er utrolig dejligt, at vi har den store bevågenhed hos mange udøvende aktører på Lolland- Falster. Dels kan vi glæde mange borgere ved, at de kan komme til forpremiere på teaterstykkerne, og dels henter vi en god sum penge til det frivillige arbejde.

Oktober

Som honorering for det store, flotte stykke arbejde, som de frivillige på Svanevig Hospice udøver i løbet af et år, blev de inviteret med til ”Hospicedagen”, der blev afholdt mandag den 23. oktober på ”Kul­tur­værket” i Maribo i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lollands afdeling. Forfatter Mads Chri­stof­fersen fortalte om det at miste sin ”elskede”, sin livsledsager og børnenes mor, Susanne Giese, efter 26 års ægteskab. Et sygdomsforløb der kun varede 9 måneder. Mads kunne ikke forstå, at det var hans kære, der lå i kisten ved begravelsen. Kærligheden bliver hjemløs, når man mister sin kære. Mads spurgte: “Ved I, hvor det bedste sted er at græde?” For ham var det i bilen, hvor ingen kunne se ham. Mads ledte forgæves efter noget litteratur, han kunne støtte sig til både under og efter dødsfaldet; men fandt ikke noget og gik derfor i gang med at skrive en bog. Bogen har titlen: ”Mænd der mister”, en tankevækkende, bevægende og velskrevet bog.

Ved julemarkederne i Idestrup Forsamlingshus, på ”Bakkehuset” og på ”Engestofte” oplevede vi igen den store interesse, der er for Støtteforeningens julemarkeder og for alle de smukke gaveartikler, som mange af vores frivillige bruger rigtig mange timer på at udføre, hvad enten det er engle, fugle, juletræer lavet af pa­pir, metaltråd, stof eller af gran/kristtjørn. Tusind tak til jer alle, I gør en kæmpe indsats. Og så er vi selv­føl­gelig stolte af endnu en gang at få tildelt en præmie ved ”Smukkeste stand” på ”Engestofte”.

Medlemmer

Krumtappen i vores forening er alle de mange medlemskaber, der er. Det er en stor glæde, at vi igen i år kan konstatere en lille stigning i antallet, som nu er omkring 1170 og desuden med en god geografisk spredning.

Nyhedsbreve

Tre gange om året sender vi Nyhedsbreve ud. Det vil være dejligt om nogle af jer medlemmer havde lyst til at skrive et indlæg til vores Nyhedsbrev.

En anden ting er, at hvis I skifter adresse, mailadr. eller telefonnummer, så giv en besked til enten Inger Vibeke eller til Arne. Det vil lette vores postgang.

Haveholdet

Det er stadig den faste stab, der tager sig af havearbejdet, vi nyder det; men ind imellem kunne vi godt bruge nogle nye kræfter. Så hvis I har mod på det eller kender nogle så sig til, det varer ikke så længe, før vi skal i gang, påsken nærmer sig med raske skridt. Spændende bliver det at iagttage, hvorledes de enkelte be­­de vil udfolde sig med sit særegen udtryk her i foråret og sommeren over.

Hospice Forum

På generalforsamlingen i april valgte Tove Videbæk, at gå af som formand efter mange års konstruktivt ar­bej­de for hospicebevægelsen. Tove blev hædret ved en ”revy” over sine mange initiativer, et flot, morsomt indslag. Tak for din store indsats for hospicebevægelsen.

Olav Nørgaard, dyrlæge, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland og næstformand i bestyrelsen for Hospice Limfjorden, Skive blev enstemmigt valgt til formand.

Hospice Forums årsmøde afholdes den 14. april 2018 på Hotel Trinity i Fredericia. Vi er tildelt 4 delegerede pladser.

Bestyrelsesmøder, møder for ambassadørerne og kasserer funktionen

I 2017 har vi afholdt 6 møder foruden det konstituerende i bestyrelsesregi og 4 møder sammen med am­bassadørerne.

Jytte Møller, som var vores sekretær, flyttede 1. oktober til Vor Frue ved Roskilde. Jytte ønskede at træde ud af bestyrelsen pga. den lange transporttid. Tak til dig Jytte for dit arbejde i bestyrelsen. Efterfølgende har næstformand Inger Vibeke Svanekier også fungeret som sekretær. Tusind tak for det Inger Vibeke.

Tusind tak til dig Arne, fordi du vil hjælpe os med at føre det store regnskab og medlemsregistret. Der er mange bilag og mange adresser, der skal registreres og bogføres.

Kommende arrangementer

Lørdag den 5. maj 2018 fra kl. 10.30 – til ca. 12.30 vil godsejer Niels Otto Hansen fortælle om Iselingen Gods’ historie og om landbruget, som det drives i dag. ”Iselingen Gods” ligger i Vordingborg kommune ikke ret langt fra TV Øst. Vi håber, der er rigtig mange af jer, der slutter op om dette arrangement.

Bestyrelsen er meget interesseret i at høre, hvilke ønsker medlemmer har til arrangementer i det kommende foreningsår. Vi er meget lydhøre overfor nye tiltag.

Støtteforeningen kunne ikke være den, den er, hvis ikke vi mødte så stor beredvillighed hos så mange, derfor skal der lyde en stor tak til:

Pressen adresseret til Folketidende og til ugeaviserne. I møder altid op, når vi har noget, der skal præsen­teres på Svanevig Hospice, eller når vi er ude for at agitere om vores mission. Jeres artikler/omtaler giver en konstruktiv spejling af det, I lige her og nu har oplevet.

Det er spændende at være med i Støtteforeningens maskinrum. Det er det, fordi vi møder så stor velvillighed, når vi spørger om hjælp. Så stor tak til:

Alle jer frivillige, som producerer varer til vores forskellige markeder

Menighedsrådet for Sundkirken for lån af jeres lokaler

For stadepladserne på ”Engestofte”, i Idestrup og på Bakkehuset

Tak for samarbejdet med Svanevig Hospice bestyrelse, formand Birgitte Antonsen., hospiceleder Birgitte Bülow og frivilligkoordinator Mette Engell Friis