Generalforsamling

Referat fra Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 20. marts 2019, kl. 19.00 i Sundkirken,Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.

Program
Fællessang
”Det er i dag et vejr”
Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen

Generalforsamling med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  Jørgen Christensen og Inger Vibeke Svanekier
  Jørgen Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
 2. Valg af stemmetællere
  Michael Bülow og Arne Jacobsen blev valgt
 3. Bestyrelsens beretning for 2018 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
  Beretningen blev taget til efterretning og kan læses nedenfor

4 .  Aflæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Arne Kørup
      Regnskabet blev godkendt
Fremlæggelse af budget for 2019 ved kasserer Arne Kørup
      Budgettet blev godkendt

 1. Fastsættelse af kontingent for 2020
  Uændret
 2. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag til behandling
 3. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:
Hjørdis Høegh-Andersen, villig til genvalg
Inger Vibeke Svanekier, villig til genvalg
Begge blev genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Lis Høegh-Andersen, ønsker ikke genvalg

Sven Kofoed Møller, villig til genvalg
Bestyrelsen har følgende forslag til suppleanter:
Ulla Gotsæd
Annelise Jørgensen
Janne Frandsen
Alle tre vælges. Hvis der på et tidspunkt bliver behov for, at én skal indgå som bestyrelsesmedlem, vælger gruppen selv. Alternativt foretages lodtrækning

 1. Valg af revisor
  Lars Bo Petersen, villig til genvalg
  Genvalgt
 2. Valg af revisorsuppleant
  Lene Dornhoff, villig til genvalg
  Genvalgt
 3. Valg af 4 delegerede til Hospice Forums årsmøde lørdag den 30. marts 2019 på
  Hotel ”Legoland”, Billund
  På grund af tidsfrister er de delegerede valgt forud for generalforsamlingen.
  Det foreslås, at man fremover kan efterlyse interesserede via “Anemonenyt”
  12.   Eventuelt
  Formanden takkede “englemagerne” Gudrun Henriksen og Bente (efternavn?) for deres kæmpestore indsats med fabrikation af metaltrådsengle samt Karen Melchior for hendes utrættelige indsats og hjælp

Generalforsamlingen blev rundet af med et indlæg v/formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice Birgitte Anthonsen. BA fortalte blandt andet om hverdagen, belægningen og om “åbent hospice”, som har været en stor succes. BA nævnte, at der er planer om festligheder i forbindelse med, at Svanevig Hospice bliver 10 år i januar 2020.
BA takkede endvidere både ledelse, personale, frivillige og støtteforeningen for den store og værdifulde indsats.