Generalforsamling

Referat af Støtteforeningens generalforsamling
onsdag den 2. september 2020, kl. 19.00 i Sundkirken,
Linde Allé 34, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F.

PROGRAM

Velkomst ved formand Hjørdis Høegh-Andersen / Ingen fællessang pga Covid19 

Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
  Jørgen Kristensen og Annelise Jørgensen
  Jørgen Kristensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
 1. Valg af stemmetællere
  Finn Dal og Eskild Jensen blev valgt
 1. Bestyrelsens beretning for 2019 ved formand Hjørdis Høegh-Andersen
  Beretningen blev taget til efterretning og kan ses nedenfor
 1. Aflæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Arne Kørup
  Regnskabet blev godkendt

Fremlæggelse af budget for 2020 ved kasserer Arne Kørup
Budgettet blev godkendt

 1. Fastsættelse af kontingent for 2021 ved kasserer Arne Kørup
  Uændret 100 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for en husstand og 500 kr. for et firma/en forening
 1. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår: at §9 ændres således:
  ”at der kan vælges 2 – 4 suppleanter for 1 år
                           Forslaget vedtaget
 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  på valg er:
  Arno Larsen villig til genvalg
  Ruth Bierre villig til genvalg
  Dorthe Vistisen villig til genvalg
  Alle genvalgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Annelise Jørgensen, villig til genvalg
Ulla Gotsæd, villig til genvalg
Janne Frandsen, villig til genvalg
         Alle genvalgt

 1. Valg af revisor
  Lars Bo Petersen, villig til genvalg
  Genvalgt
 1. Valg af revisorsuppleant
  Lene Dornhoff, villig til genvalg
  Genvalgt
 1. Hospice Forums årsmøde afholdes fredag den 18. sep. kl. 15 – 16
  Trinity Hotel, Fredericia. Formandens beretning
  vil blive sendt digitalt. Se vejledning på Hospice Forums hjemmeside.
 1. Eventuelt
  Indlæg fra Svanevig Hospice v/ hospicechef Birgitte Bülow
  Birgitte Bülow omtalte jubilæet og opfordrede til at taget et jubilæumsskrift med hjem. I starten af Covid19-udbrudet blev de frivillige sendt hjem. Svanevig Hospice blev et MEGET stille hus og medarbejderne opdagede, hvor meget de frivillige betyder til daglig.
  P.t. tales der meget om daghospice.

 Pause kaffe/te – billetter af 50 kr. købes ved indgangen
Revydirektør Micky Pless viser og fortæller om sin vej til ”Nykøbing F Revyen”

Micky Pless fortalte levende om sit liv og personer, han har mødt. Sluttelig spillede og sang han kendte revyviser

Formandens beretning ved Støtteforeningens generalforsamling onsdag den 2. september, 2020

Medlemmer mm.
Tænk!  at have sådan et flot privilegium med langt over 1200 medlemmer i Støtteforeningen for Svanevig Hospice.
At have denne store bevågenhed og støtte til borgere, som er ramt af en uhelbredelig sygdom, ja, det går helt ind i ”hjertekulen”.
Det varmer, giver energi, omsorg og yderligere inspiration til, at vi i Støtteforeningen kan sprede budskabet og aktiviteterne i en endnu større radius.

Nye ideer og tiltag opstår konstant, fordi vores omgivelser og vores medlemmer kærer sig om institutionen, Svanevig Hospice.
Alle vil meget gerne bidrage på en eller anden måde, hvad enten det er med medlemskab, sponsorater eller salgsartikler mm.

Ja, det er virkelig som ringe i vandet, der aldrig bliver trætte eller udtørrede; men finder nye veje/muligheder for at fungere i en evig cirkulation, kort og godt skaffer næring og energi og tænker på sin ”næste”.

Svanevig Hospice
Når ringene i vandet sikrer denne styrke og kraft er det fordi:

Svanevig Hospice med sin bestyrelse, ledelse, personale og frivillige indeholder så meget ekspertise, empati, dynamik og forståelse for den enkelte patient og dennes pårørende i en svær fase af livet.

De frivillige
Det er med stor glæde, vi gang på gang får at vide fra de frivillige, når de har været til et møde/kursus eller besøgt andre hospice, at det var en god og lærerig oplevelse, de har med hjem; men samtidig giver de også udtryk for, at det at være frivillig på Svanevig Hospice er noget ganske særligt.
Her bliver nemlig kæret om hver enkel frivillig, her er rige udfoldelsesmuligheder og et godt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i huset.
Tusind, tusind tak til Mette/frivillighedskoordinator og alle jer frivillige. For den store indsat I frivillige udøver dagligt på Svanevig Hospice.
I er en vigtig brik i ” huset Svanevig Hospice”

Ambassadørerne
Det er ikke altid lige let at åbne nogle store, tunge døre. Men I – ambassadører – prøver ihærdigt at få skabt kontakt med borgerne i det nordlige optagerområde for Svanevig Hospice.
Det er en flot indsats, I udfører, og bl.a. på ”Messen” i Vordingborg fik I skabt mange kontakter og dermed også medlemskaber, og I har aftalt et møde med en forening her i efteråret. Held og lykke med det.

Haveholdet
Vi leder stadig med lys og lygte efter nogle personer, som vil bruge nogle timer om ugen med at holde alle de smukke bede, som er omkring Svanevig Hospice. Det er ”den gamle garde”, der stiller op hver onsdag formiddag. Men vi kunne godt tænke os lidt aflastning.
Det er virkelig en dejlig hobby, og vi har verdens bedste arbejdsplads.
Omgivelserne er skønne og de små matrikler/oaser i ”uderummet” fremstår, som et spejl af årstidens flora.

Sponsering og frivillige bidrag
Igen i 2019 har Støtteforeningen fået mange gaver og donationer, et samlet beløb på ca. 149.400 kr.
Tusind, tusind tak til privatpersoner, foreninger, klubber og fonde for den flotte støtte og jeres store bevågenhed for Svanevig Hospice virke.

Årsmøde i Hospice Forum
Fire delegerede deltog i dette møde i marts 2019, og i november deltog Arno og jeg i et seminar vedr. fremtidens udvikling af en støtteforening.

Arrangementer 2019
Deltagelse i messerne i Vordingborg og i Nykøbing F. i febr./marts og som noget nyt deltagelse i ”Senior festival”/Seniorhøjskolen Marielyst i juli. Alle steder fik vi nogle gode samtaler med de besøgende om Støtteforeningens arbejde, og flere blev medlem.

Generalforsamling den 20. 2019 marts i ”Sundkirken”

Hvor formand for Svanevig Hospice, Birgitte Antonsen fortalte om hverdagen på Hospice, herunder om det nye kulturprojekt ”Åbent hospice – vores hospice”, hvor der arrangeres foredrag, debatter og samtaler, som på forskellige måder har livet og døden i centrum.

At 10 års jubilæet nærmede sig, og der snart blev nedsat grupper til at komme med ideer til, hvorledes jubilæet skulle fejres og få dem omsat til handling.
Generalforsamlingen blev afrundet med kaffe og underholdning v/Sangkoret ”Ad Libitum” fra Nykøbing F.

Tre arrangementer blev afviklet i ”rap” i april/maj måned
To teaterstykker – ”One Shot of History” og ”Lykke og Fremgang”
En tur til Knuthenborg Safaripark for at se det store flotte anlæg med bl.a. dinosaurerne. Vi fik en fantastisk god information og rundvisning af lensgreve Christoffer Knuth, om dette kæmpe projekt og også lidt om de kommende projekter. Ja, det er helt fantastik, hvad de kan i Knuthenborg.

Årets hospicedag blev afviklet d. 18. oktober i ”Sprøjtehuset”, hvor en fyldt sal – nød den flotte cabaret om digter og komponist Benny Andersens liv. En skøn, tankevækkende forestilling, der gik helt ind i ”hjertekulen”.

Støtteforeningen deltog i to julemesser i Idestrup og på ”Engestofte”. Begge steder fik vi endnu en gang talt med rigtig mange borgere, om det at være pårørende, om det at miste og om vores opgave.

10 års jubilæum
Året 2019 var ganske naturligt præget af forberedelserne af fejringen af Svanevig Hospice10 års jubilæum 20. januar 2020.
Der blev meget hurtigt nedsat forskellige grupper, der skulle komme med oplæg til, hvorledes jubilæet skulle markeres den 20. januar 2020 og resten af året.
Med ildhu, kreativitet og engagement blev der gået til opgaven med at gøre dagene til noget ganske særligt for hele huset og det kæmpe optagerområde, som Svanevig Hospice er en del af.
Spændende og givende at være en del af denne cirkel.

Støtteforeningens bestyrelse har afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med ambassadørgruppen.
Ambassadørgruppen har også afholdt selvstændige møder

Tak til bestyrelsen for Støtteforeningen for et konstruktivt samarbejde

Tak til Arne Kørup for dit store engagement som kasserer. For dine mange analyser af medlemstal, budget og regnskab.

Støtteforeningen kunne ikke være det, som den er i dag, hvis ikke der var den store opbakning fra borgere, foreninger/klubber og erhvervsliv, der igennem alle årerne har været med at understøtte Svanevig Hospice. Tusind tak til jer alle.

En stor tak til ”pressen”, som altid møder op og giver en god omtale af vores arrangementer.

Tak til Club 1 for jeres hjælp med diverse effekter

Tusind tak til alle jer frivillige, som kommer med gode ideer til nye salgsartikler.

Vi har en montre med salgsartikler på Svanevig Hospice, som bliver flittigt besøgt af pårørende og besøgende. Det giver et flot overskud til det frivillige arbejde mm.

Tak til Sundkirkens menighedsråd, fordi vi endnu en gang må låne jeres dejlige lokaler

For stadepladserne på ”Engestofte” og i Idestrup Stor tak for det gode samarbejde med Svanevig Hospice – Birgitte Antonsen, Birgitte Bülow, Mette Engel Friis og alle jer frivillige og medarbejdere.

Vi mangler stadig at få afholdt vores koncert med Pernille Rosendahl, det sker fredag d. 9. oktober 2020, kl. 20 i Domkirken i Maribo. Dørene åbnes kl. 19

Afslutning ved formand Hjørdis Høegh-Andersen