Generalforsamling

Referat fra Støtteforeningens generalforsamling,
torsdag den 24. marts kl. 19.00,
Sundkirken, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F.

Velkomst v/formand Ruth Bierre
Fællessang Den blå anemone

 

Generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Kristensen dirigent og Janne Frandsen referent

2. Valg af stemmetællere
Peter Müller og Grethe Barlund

3. Bestyrelsens beretning for 2021 v/formand Ruth Bierre
Tak fra formanden til den afgåede formand og ikke mindst til næstformanden, med den store opgave at sætte sig ind i
formandsposten.
Men det har været en utrolig spændende opgave, selvom alting  jo har været påvirket af corona. Bestyrelsen
har afholdt 5 møder, og jeg synes, det har været et år med god energi og en god arbejdsindsats i bestyrelsen.
Som formand har jeg har været ude at holde oplæg i Odd Fellow logen i Næstved i Antvorskov Kirke og næste uge til
generalforsamling i Kræftens bekæmpelse Lolland.
Den nye bestyrelse har brugt god tid på at finde sine ben.
Bestyrelsen og ambassadører præsenteres.
Opgaver bestyrelse har arbejder med i 2021/2022
– årshjul for at skabe overblik over opgaver
– forretningsorden og fordeling af opgaver
– formulering af breve til kirker, uddannelsesinstitutioner og foreninger, for at gøre opmærksom på os som
støtteforening.
– at løse udfordringer omkring fejlmail, restancer og rydde op i de fysiske breve, bl.a. ved udsendelse af
Nyhedsbrev.
– Kommende bestyrelsesarbejde, bl.a. fælles møde med Hospicebestyrelsen. Fælles arbejdsindsatser,
hvilket vi glæder os meget til.
Flere gode donationer har også fundet vej til vores konto, udover vores 1300 medlemskaber Og i den forbindelse får
jeg en masse gode snakke med de mennesker, der vælger at donere. Vi har, som bestyrelse fået en øjenåbner, da en
person der gerne ville donere, samtidig satte spørgsmålstegn ved vores formue, og efterfølgende valgte at donere
andetsteds.
Medlemskontingenter er dog ikke nok til at dække støtteforeningens udgifter. Vi er også afhængige af donationer. Det kan være en svær balance, men vi arbejder med muligheden for at dække nye projekter. Og ikke mindst tænke over hvordan
regnskabet ser ud.
Pengene bruges løbende til at dække forskellige aktiviteter på Svanevig Hospice. Det kan være buskørsel ved udflugter,
kaffe/kage på en café, julegaver til patienter, kørepenge til de frivillige, frivilliges uddannelse og meget andet.
Vores aktiviteter har været præget af coronaen. Noget er blevet aflyst af arrangørerne og andet har været droslet
ned på.
Vi har dog deltaget i Folkemødet på Møn v/ ambassadørerne. Fik gode snakke og bla resulterede i et kommende
besøg af Vordingborgs kommunes borgmester og socialchef på Svanevig Hospice
I September Høstmarked på Svanevig Hospice, med deltagelse af godt 300 gæster. Lokalområdet var inviteret via lokalavis,
Facebook og hjemmeside. Alt foregik ude. Forskellige boder med kunsthåndværk, mad, genbrugstøj, musik og
amerikansk lotteri.
Støtteforeningen deltog med stand og var dermed medvirkende til at udbrede det gode budskab om hhv. Svanevig Hospice og støtteforeningen.
I oktober er Hospicedag, som fejres over hele verden, hvor der findes hospice, hvilket vi også indbød til, og her deltog knap 100 gæster. Det foregik på Uddannelsesstedet CELF i Nykøbing.
I december Julemarked Engestofte Gods og fik mange gode snakke med gæsterne. Endvidere fik vi solgt en masse.
Det lader sig gøre, fordi vi altid har flere frivillige, der vil hjælpe os med at bemande standen. Vi havde ligeledes en
julestand i Nakskov.
Der er kommet nye salgsartikler, men også nye veste med logo, nye beach flag, nye plancher.
Vi oplever stor velvillighed fra forskellige kunsthåndværkere til at producere salgsartikler, som de laver til gode priser
til os, bl.a. billede af Anemone fra fotograf Mads Hagen.
Tak til alle de frivillige, der altid stiller op, når vi har brug for hjælp til at bemande boder.
Jeg synes, det har været et år med god energi og en god arbejdsindsats i bestyrelsen. Vi har været rundt i mange
hjørner, vi har nået mange ting, og jeg synes, det har været et godt år for støtteforeningen.
Tak for et spændende 1. år

4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og fremlæggelse af budget for 2022 v/kasserer Arne Kørup
Se bilag
Spørgsmål til regnskabet vedrørende gebyrer og renter til banker. Kan det gøres billigere?
Kassereren kommenterede på denne konflikt, og har undersøgt dette. Vi får p.t. laveste rente.
Spørgsmål til budgettet- hvad bestyrelsen vil bruge pengene til i 2023? Der skal bruges penge på projekt ”Hospice i
Børnehøjde”, og der kommer løbende ønsker fra Svanevig Hospice.
Regnskabet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2023
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er følgende:
100 kr. enkeltpersoner medlemskab
200 kr. familiemedlemskab
500 kr. firmamedlemskab
Fastsættelse af kontingent 2023 godkendt

6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår § 9 i vedtægterne ændret, så bestyrelsen ændres fra 5 til 7 medlemmer.
Vedtægtsændring godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Arno Larsen, ønsker ikke genvalg.
Ruth Bierre, villig til genvalg. Genvalgt
Dorthe Vistisen, villig til genvalg. Genvalgt
Niels Lund Petersen og Henrik Petersen stiller op til bestyrelse. Valgt
Der skal iflg. de vedtægtsændringer vælges 5 medlemmer. 3 medlemmer for 2 år og 2 medlem for 1 år

8. Valg af suppleanter
Annelise Jørgensen genvalgt og Jette Holck genvalgt

9. Valg af revisor
Lars Bo Petersen, villig til genvalg. Genvalgt

10. Valg af revisorsuppleant
Arno Larsen valgt

11. Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde
Der gives besked til formanden inden 2. april 2022

12. Eventuelt
Tak til Arno Larsen for 7 år i bestyrelsen

Herefter

Orientering fra hospicechef Birgitte Bülow om hverdagen på Svanevig Hospice.

Birgitte roser Støtteforeningen for det store arbejde.

Der er mange taknemmelige patienter og pårørende, trods den store udskiftning blandt personalet, hvilket har været
en stor udfordring

Der gøres et godt stykke arbejde, både sygeplejersker, øvrigt personale og frivillige.

Nye tiltag, som Vandreklub for mænd, Vandreklub for Kvinder, Spiseklub med økonomisk støtte fra Patiensstyrelsen, Besøgstjeneste til ensomme udskrevne eller efterlevende og Projekt Hospice i Børnehøjde.

Samtalekort i samarbejde med Hospice Forum DK. Brugt blandt personale, patienter og frivillige. Kortene ligger i patientlejlighederne og sælges ligeledes for 50 kr.

Pause med kaffe/te og kage og herefter underholdning ved Rasmus Krogsgaard.