Vedtægter for Støtteforeningen for Svanevig Hospice

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Støtteforeningen for Svanevig Hospice. Dens hjemsted er Lolland Kommune.

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Delmål:

 • Etablere et medlemsgrundlag
 • Tilvejebringe økonomiske midler.
 • Støtte udvikling, forskning og uddannelse i Svanevig Hospice indenfor hospicepleje.
 • Støtte Svanevig Hospice i Region Sjælland.
 • Støtte det frivillige korps på Svanevig Hospice

Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

§ 3. Medlemskab.
Alle personer, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmer, der aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål.
Medlemskabet indebærer medlemskab i Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med dennes vedtægter.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Dette omfatter tillige det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hver enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske dispositioner.

§ 4. Indmeldelse.
Indmeldelse foregår ved indbetaling af årskontingent.

§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen er åben og afholdes, hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingentbetalingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen finder sted med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse, enten pr. brev eller elektronisk til alle medlemmer med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt enten pr. brev eller elektronisk til bestyrelsen inden 1. februar i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes.

§ 6. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af to-fire suppleanter.
 9. Valg af revisor
 10.  Valg af suppleant
 11.  Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde
 12.  Eventuelt.

§ 7. Generalforsamling, ledelse, m.m.
Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. § 12 og § 13. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer som ikke er i restance med kontingent betalingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes enten pr. brev eller elektronisk, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldes den ekstraordinære generalforsamling efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringen, fremsende meddelelse om, hvilke emner de ønsker behandlet.
Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen, at indkalde pr. brev eller elektronisk til ekstraordinær generalforsamling til samtlige medlemmer med samme varsel som ordinær generalforsamling samt med angivelse af de emner, der skal behandles.

§ 9. Bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år, således at der på tur afgår 3 eller 4 medlemmer. Ved foreningens stiftelse er de to sidst valgte bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år. Herefter vælges 4 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år. Genvalg kan finde sted.
2-4 suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælger af sin midte et medlem til Bestyrelsen for Svanevig Hospice.
Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 10. Valg af delegerede
Generalforsamlingen vælger halvdelen af de delegerede til årsmødet, den anden halvdel vælger bestyrelsen af sin midte.
Ved ulige antal har generalforsamlingen den ulige stemme.

§ 11. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden/næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Kassereren kan selvstændig disponere over foreningens midler i det daglige arbejde. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil såvel overfor offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, der tages af generalforsamlingen. For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede økonomiske forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

§ 12. Regnskab.
Foreningens regnskab er kalenderåret. Årsregnskab opstilles i overensstemmelse med gældende regler herom og revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 13. Vedtægtsændring.
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14. Opløsning af foreningen.
Opløsning af foreningen kan foretages, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og når beslutningen tages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. I tilfælde af for lille fremmøde indkaldes med 14 dages varsel til ny generalforsamling. Foreningen er herefter opløst, hvis et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Svanevig Hospice. Eksisterer dette ikke, skal midlerne efter bestyrelsens beslutning tilfalde Hospice Forum Danmark eller en anden her i landet bestående forening med alment velgørende hospiceformål.

Således ændret og vedtaget ved generalforsamlingen den 24. marts 2022

Ruth Bierre
Formand

Inger Vibeke Svanekier
Næstformand

Janne Frandsen
Sekretær

Ulla Gotsæd
Bestyrelsesmedlem

Nils Lund
Bestyrelsesmedlem

Henrik Petersen
Bestyrelsesmedlem

Dorthe Vistisen
Bestyrelsesmedlem

 

Har du spørgsmål til eller ønske om at få yderligere kendskab til Støtteforeningen og de ideer og tanker, der ligger bag hospicetanken, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere aftaler/ønsker. Vi er til for at støtte op om Svanevig Hospice, udbrede kendskab til hospicetanken og sikre lokal opbakning.

 

Ambassadører

Nogle af patienterne på Svenevig Hospice kommer fra den nordlige del af regionen – herunder Møn og Sydsjælland. Vi har derfor brug for at udbrede kendskabet til hospice og støtteforeningen i dette geografiske område. Til at hjælpe os med det har vi fået samlet en lille gruppe interesserede medlemmer, der medvirker til at uddele foldere, deltage i messer eller være opmærksom på, hvor vi bør markere os. Gruppen består lige nu af nedennævnte, men hvis du har lyst til at blive ambassadør for Støtteforeningen for Svanevig Hospice, kan du kontakte en af ambassadørerne, et bestyrelsesmedlem eller sende en mail til post@anemonenyt.dk

Finn Dal
Herlufsholm Allé 163, 4700 Næstved
Tlf. 24 28 11 75
E-mail: fd@herlufsholm

Lene Jespersen
Maribo
Tlf.: 25 38 90 43
E-mail: lene@36hybenvej.dk

Annelise Jørgensen
Ørslevvej 85, 4760 Vordingborg.
Tlf.: 23 93 67 00
E-mail: annelise@kileager.dk

Sven Kofoed Møller 
Florkevænget 12, 4760 Vordingborg
Tlf. 20 14 45 16
E-mail: skm4760@gmail.com